Om/About me

IMG_6276

”I have been lucky enough to experience Kattis in her capacity as a coach, shamanic healer/high priestess and workshop leader. The following ingredients were present in all these sessions: love, integrity, passion, compassion and realness accompanied by a beautiful smile. I experience(d) Kattis as deeply spiritual and grounded, she seems to have one foot in this world and the other in the other world, she sings and dances in between.

When Kattis was a guest on my course the students were in awe of the Wisdom that just poured out of her. Her ability to effortlessly connect those participants to a part lesser known within themselves, their inner Goddess, empowered them tremendously. 

No nonsense, she will ask the right questions, including the ones you have been avoiding for a long time. She has the skill, power and empathy to take her clients deep within themselves, facing any shadows and when the client is ready, lovingly guide them to their inner light, so they may shine their truth out into the world if they so wish.

Highly skilled with a tremendous background she continues to evolve and study, this I find deeply encouraging, she walks her talk, just as she would expect from her clients.  

During your session you may at times be guided by her laughter and sense of humor, her voice and musical instruments as she guides you on your journey within.

Would I recommend you work with her? Only if you are ready to commit to doing some seriously deep work. Then yes, look no further!”

Coco Regina

(For English scroll down)

Jag är född 1969, bor i Linköping med min man och två barn på 10 och 17 år. Jag är född i Uppsala men uppvuxen i Spanien och Argentina. När jag slutade gymnasiet fortsatte jag att flytta till England, USA och hamnade sen slutligen i Sverige som 23 åring. Jag hade trott att jag ville jobba med kulturella relationer mellan olika länder men när min mor dog i bröstcancer insåg jag att det inte alls var det jag ville göra. Jag började som 20 åring i USA bli nyfiken på alternativ medicin och kom så småningom fram till att jag ville bli barnmorska och jobba med naturlig förlossning. Efter många olika jobb (barnskötare, sekreterare, kursledare, massör) och tankar om att jag inte var redo att axla det ansvar det innebar att bli barnmorska, började jag den långa resan till legitimerad barnmorska. Det blev först Komvux, sjuksköterskeutbildning, jobb som sjuksköterska, födelsen av mitt första barn, påbörjad barnmorskeutbildning i Göteborg, flytt till Linköping där jag slutligen juni 2008 fick min barnmorskeexamen, stolt som bara den! Drömmen jag haft i 17 år hade äntligen gått i uppfyllelse!
At få jobb var en räkmacka, bristen på barnmorskor var redan då stor. Jag älskade jobbet, jag älskade barnmorskeriet! Det fanns hur mycket spännande som helst att lära sig och utvecklas inom. Att få vara med det magiska både när ett barn föds, den första tiden efter samt den utvecklingen som sker under graviditeten kändes som en ynnest. Arbetssituationen däremot blev en börda för tung för mig att bära. Kombinationen av en extremt hög arbetsbelastning, min oförmåga att se om mina egna behov samt att vara högkänslig blev för mycket. Jag gick in i väggen första gången 2014, försökte komma tillbaka (jag älskade ju mitt jobb…) men blev sjukskriven med diagnosen ME/CFS – kronisk trötthetssyndrom 2015.
Jag har levt mitt liv i tron att jag ska anpassa mig efter andra. Jag har förstått detta intellektuellt under en längre tid men först på senare år, efter sjukskrivningarna, har jag börjat inse hur jag ska göra något åt det. Första gången jag gick till en psykolog var när min mamma dog när jag var 20 år. Det blev en vändpunkt för mig, insikten om att det måste finnas mer än detta fysiska liv vaknade, något mer när det gällde läkningen av en människa än det jag sett av sjukhusvärlden. Efter att ha provat många olika terapiformer och gått olika kurser börjar allt nu falla på plats. Under våren och början på sommaren 2017 gick jag en kurs som heter Bli själsklar som gav mig de verktygen och den kunskapen jag behövde för att bredda den vägen jag redan var på. Jag har blivit bättre på att lyssna inåt, på min själ, mitt hjärta, min mage, mina känslor. Jag menar inte att detta sker utan utmaningar, jag halkar ständigt av vägen men det blir lättare att hitta tillbaka för att vägen är större, jag har lättare att känna tillit till min egen förmåga. Jag har undervisat i avslappning och brukar säga att första gången man gör en avslappningsövning är det som att gå genom en snårig skog, man ser inte alltid någon stig. Ju oftare man gör övningen desto tydligare bildar man en stig som till slut kan bli en motorväg som man lätt har tillgång till bara man tänker på övningen. På den resan är jag när det gäller att lyssna inåt på mig själv.

Med tiden blev det flera kurser, den senaste en utbildning i London till Hypnosterapeut, NLP och Livscoach. Denna utbildning har hittills gett mig en rikedom av olika enkla handfasta tekniker för att skapa de förändringar jag själv önskar samt hjälpa andra att förändra sina liv i den riktning som är mest berikande. Vill du läsa mer om detta kan du göra det här. Självklart stannade jag inte där… just nu kompletterar jag med en utbildning till Kärlek, sex och relationscoach, en utbildning som till stor del är för min egen utveckling men som kommer att komma mina klienter till stor nytta.

Min önskan är att kunna dela med mig av mitt liv och kanske ge dig inspiration i ditt liv, så som jag har fått av så många andra under min resa. Välkommen hit!

Jag har åsikten att vi inte är våra utbildningar, diplom eller certifikat, med andra ord att vi inte är det vi gör. Vi är så ofantligt mycket mer än det. Däremot kanske det är intressant för dig att veta lite av vilka utbildningar jag har i bagaget, så här är ett axplock:

 • Massageterapeut – Axelssons Gymnastiska Institut Stockholm 1993
 • Sjuksköterska – Linköpings Universitet 2001
 • Barnmorska – Linköpings Universitet 2008
 • Bli Själsklar – Kreativ Insikt Carolina Gårdheim 2017
 • Shine Your Light Mastermind – Kreativ Insikt Carolina Gårdheim 2018
 • Healers Process – Katherine Bird 2018
 • Treating Trauma – NICABM 2018-2019
 • Lightning Process – Åsa Firth 2019
 • Clinical Diploma in NLP, Coaching and Hypnotherapy – Phil Parker Training Institute 2019-2020
 • Kärlek, Sex och Relationscoach – Tantric Institute of Integrated Sexuality, Layla Martin – Pågående

The English version!😊

I was born in 1969 and currently live in Linköping, Sweden with my husband and two children 17 and 10 years old. I was born in Uppsala, Sweden but grew up in Spain and Argentina. When I finished high school I continued moving to the UK, US and eventually ended up in Sweden 23 years old. I thought I wanted to work with cultural relations between different countries but when my mom died from breast cancer I realized that wasn’t at all what I wanted. In my early twenties, living in the US, I started becoming interested in alternative medicine and eventually realized I wanted to become a midwife and work with natural birth. After several different jobs (aupair, secretary, teacher, massage therapist) and thoughts about not being ready to shoulder the responsibility of being a midwife, I started the long journey to becoming a registered midwife. Through extra high school classes, nursing university, work as registered nurse, the birth of my first child, and the start of midwifery school in Gothenburg, I moved to Linköping where I finally got my degree in midwifery 2008, proud as ever! The dream I’d had for 17 years had finally come true!

Getting a job was easy, the shortage of midwives was already big. I loved the work, I loved midwifery! There was so much exciting to keep learning about. Being part of the moment when a child is born, the first time after and the transformation that occurs during pregnancy was a gift. The work situation though became a burden too heavy for me to bear. The combination of a stressful work situation and my inability to set the necessary boundaries and take care of myself as a highly sensitive person became too much. I burnt out for the first time in 2014, did everything to come back to work (I loved my job…) but was diagnosed with ME/CFS chronic fatigue in 2015.

I’ve lived my life believing I have to adapt to other people. I’ve understood this intellectually for a long time but it’s just until these past years, after being sick, that I’ve started to realize what I can do about it. The first time I went to a psychologist was as a 20 year old after my mom died. That became a turning point for me, the insight that there had to be something more than this physical life, something more to healing than what I’d seen in hospitals so far. After several courses and different therapeutic modalities things started to fall into place. During the spring of 2017 I attended a course called Bli Själsklar (Become soul clear) that gave me the tools and the wisdom to broaden the road that I was on. I’ve gotten better att listening to myself, to my soul, my heart, my belly, my emotions. I don’t mean that this occurs without challenges, I often veer off the road but it becomes easier to get back on it because it’s wider, it’s easier to trust my own ability to listen inwards and to trust what I hear. When I teach relaxation techniques I talk a bout there being a barely visible path in the brain the first time you do it. The more you practice the wider the it gets, finally become an easily accessible freeway. That’s the road I’m on when it comes to listening to myself.

With time, I took more courses, the latest one in London where I became an NLP Practitioner. This course has given me a wealth of practical techniques to easily create the changes I want in my life as well as helping others change their lives in the desired direction. If you want to read more about this you can do it here. As I’m not one to sit still I recently embarked on a year and 9 month long training to become a Love, sex and relationship coach. This is primarily for my own growth but will obviously be extremely beneficial for my clients.

My wish is to share my experiences and hopefully inspire you the way so many others have inspired me during my journey. Welcome!

I believe that we are not our trainings, diplomas or certificates; in other words we are not what we do. We are sooo much more than that. On the other hand you might find it interesting to read a little of what I have in my rucksack:

 • Massage therapist – Axelssons Gymnastiska Institut Stockholm 1993
 • Registered Nurse – Linköpings Universitet 2001
 • Registered Midwife – Linköpings Universitet 2008
 • Bli Själsklar – Kreativ Insikt Carolina Gårdheim 2017
 • Shine Your Light Mastermind – Kreativ Insikt Carolina Gårdheim 2018
 • Healers Process – Katherine Bird 2018
 • Treating Trauma – NICABM 2018-2019
 • Lightning Process – Åsa Firth 2019
 • Clinical Diploma in NLP, Coaching and Hypnotherapy – Phil Parker Training Institute 2019-2020
 • Love, Sex and Relationship Coach – Tantric Institute of Integrated Sexuality, Layla Martin – Ongoing